Госстройжилнадзор НАО объявил конкурс на замещение вакантных должностей

Подробная информация по ссылке

 http://www.naonadzor.ru/gosudarstvennaya-sluzhba/konkursy/155-ob-yavlenie-o-konkurse-na-zameshchenie-vakantnykh-dolzhnostej-ot-21-05-2013